medium straight◎

medium straight◎
#hair_hk
#omshair